تیشه به ریشه
استان مرکزی

تیشه به ریشه

5 بهمن 1399
Virtual editor

زهره صادقی، گروه اقتصادی: اعضای کمیسیون صنایع مجلس انقلابی در اولین سفر رسمی استانی، با سفری دو روزه به استان مرکزی، از برخی واحدهای صنعتی استان بازدید نموده و از […]