بودجه ای بی برنامه
استان مرکزی

بودجه ای بی برنامه

23 بهمن 1397
سردبیر مجازی

بی سرانجامی تحقیق و تفحص از شهرداری و نامشخص بودن برنامه های اجرایی بودجه سال 98 شهرداری اراک را ناکارآمد کرده است بودجه ای بی برنامه گروه شهری :سینا علیدادی […]

حاشیه های استاندارد
استان مرکزی

حاشیه های استاندارد

15 بهمن 1397
سردبیر مجازی

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ناگهان به اراک آمد حاشیه های استاندارد پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد کشور: تغییر مدیریت در اداره استاندارد قطعا به نفع استان خواهد بود عطریاس: […]