بازگشت به امید
استان مرکزی

بازگشت به امید

30 فروردین 1398
Virtual editor

با پیگیری های شورای شهر و شهرداری اراک، باشگاه شهرداری مجددا شروع بکار می کند بازگشت به امید سورانه، رئیس کمیسیون اجتماعی شورای شهر اراک: بودجه باشگاه فرهنگی و ورزشی […]

احیا راه خاتمی
استان مرکزی

احیا راه خاتمی

29 فروردین 1398
Virtual editor

با نظر مثبت کمیسیون اجتماعی مجلس طرح احیا سازمان ملی جوانان در دستور کار اصلی مجلس و دولت قرار گرفت احیا راه خاتمی مقدسی، نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان: […]