استان مرکزی

استاندار پاسخگو

15 آذر 1397
سردبیر مجازی

سید علی آقازاده، استاندار مرکزی در یک نشست خبری به سوال های رسانه ها پاسخ داد استاندار پاسخگو تنها مصلحت های دولت را مد نظر دارم  و اختیاراتم را با […]