استان مرکزی

حسن بیگی سرپرست استاندار مرکزی شد

28 دی 1393
سردبیر مجازی

شنیده شده است پس از آنکه مقیمی به عنوان معاون سیاسی وزارت کشور منصوب شد شکرا.. حسن بیگی معاون سیاسی امنیتی استاندار مرکزی به عنوان گزینه اصلی  سرپرستی استانداری مرکزی  […]