شاملو، بامداد شاعرانگی
استان مرکزی

شاملو، بامداد شاعرانگی

17 آذر 1393
سردبیر مجازی

احمد شاملو شاعر عصر خود و زمانه های جاری بود و توانست صدایی مستقل در شعر معاصر به وجود بیاورد عطریاس، بهنام براتی: “آثار من، اتوبیوگرافی کاملی ست. من به […]