شاملوی دیگری متولد نخواهد شد
استان مرکزی

شاملوی دیگری متولد نخواهد شد

8 دی 1393
Virtual editor

  شعر شاملو ترکیبی از مسائل اجتماعی و سیاسی زمان خودش است، ضمن اینکه هرگز القاهای خود را از ادبیات کلاسیک قطع نمی کند گروه فرهنگ و هنر، بهنام براتی، […]