اراک فاقد« نشاط اجتماعی» است
استان مرکزی

اراک فاقد« نشاط اجتماعی» است

1 آذر 1393
Virtual editor

عطریاس: در ادامه گزارش های سریالی «امنیت شهری» و «شهرهای مردانه و جنسیتی» به مبحث «نشاط اجتماعی» می رسیم که به نظر کارشناسان یکی از فاکتورهای رسیدن به توسعه پایدار […]

حال کتاب و کتابخوانی بد است
استان مرکزی

حال کتاب و کتابخوانی بد است

1 آذر 1393
Virtual editor

عطریاس: اگرچه برگزاری هفته کتاب، حداقل در سال های اخیر همواره مورد توجه متولیان امر ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه بوده، اما این توجهات صرفا چشم انداز هایی در حد […]