احیا هتل خیبر شهر صنعتی
استان مرکزی

احیا هتل خیبر شهر صنعتی

8 آذر 1393
Virtual editor

عطریاس: در جلسه این هفته شورای شهر، با تجدید قرارداد معصومی در حراست شهرداری و لطفعلیان در سازمان بهسازی و نوسازی مخالفت شد. در این جلسه که با حضور ۱۴ […]