ای جگر گوشه کیست دم سازت؟
استان مرکزی

ای جگر گوشه کیست دم سازت؟

27 بهمن 1393
Virtual editor

هرمزی مردی فروتن و بی ادعا بود و هیچگاه دیده نشد در مجلسی یا جمعی خودستایی کند عطر یاس گروه فرهنگ و هنر: در تاریخ ۲۲ و ۲۳ بهمن ماه […]