پـــروژه ای به عمـــق 7 ســـال
استان مرکزی

پـــروژه ای به عمـــق 7 ســـال

24 شهریور 1393
Virtual editor

عطریاس: گروه شهری، سروش جاپلقیان: حکایت پروژه های نیمه کاره که با به درازا کشیدنشان کام مردم را تلخ کرده اند، یا همچنان در پیچ و خم تصمیمات مسئولان سرگردان […]