روایت دستفروشان بازار سرپوشیده اراک سرپوش بازار بر درد«دستفروشان»: بی سامانی دستفروشان در نبود اتحادیه و صنف
اجتماعی

روایت دستفروشان بازار سرپوشیده اراک سرپوش بازار بر درد«دستفروشان»: بی سامانی دستفروشان در نبود اتحادیه و صنف

29 آذر 1394
Virtual editor

گروه جامعه، ریحانه قاسمی: ۱۰ صبح بازار سرپوشیده اراک هیاهو و غوغا از در ورودی بازار خودش را نشان می دهد. از کاسب دست فروش تا فرش فروش بازاری همه […]