نباید آزادی بیان خبرنگاران را محدود کرد
ایران

نباید آزادی بیان خبرنگاران را محدود کرد

20 مرداد 1393
Virtual editor

عطریاس:  ما تصور می‌کنیم که دادگاه و دستگاه قضایی می‌تواند از هر نوشته‌ای برداشت تبلیغی کند و این برای رسانه‌ها گرفتاری ومحدودیت درست خواهد کرد بنابراین پیشنهاد می‌کنم که این […]