سرنوشت من جنگ است!
استان مرکزی

سرنوشت من جنگ است!

27 آذر 1396
سردبیر مجازی

گروه فرهنگ؛ علیرضا مومنی: مهدی محمدی از تحصیل کرده ها و کاربلدان تئاتر استان است. دوره ای از استان کوچ کرد و حال نزدیک دو سال از بازگشتش می گذرد، […]

استان مرکزی

کمی با تئاتر مهربان تر باشیم

23 آذر 1396
سردبیر مجازی

علیرضا مومنی، روزنامه نگار تئاتر در استان مرکزی سابقه ای خوب و درخشان دارد و در هر جای ایران شناخته شده است. در چند سال اخیر روند رشد تئاتر استان […]

کپی ترجمه های قدیمی به خاطر شهرت
استان مرکزی

کپی ترجمه های قدیمی به خاطر شهرت

20 آذر 1396
سردبیر مجازی

گروه فرهنگ و هنر: سینا کمالآبادی میگوید: برخی برای شهرت وارد عرصه ترجمه میشوند و چون مهارت ندارند، از ترجمههای قدیمی کپی میکنند. این مترجم با بیان اینکه بازترجمه آثار […]