اجتماعی

قیمت فعلی آب، قیمت تمام شده نیست

6 مرداد 1393
Virtual editor

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی: قیمت فعلی آب، قیمت تمام شده نیست عطریاس: گروه اقتصادی، عاطفه سادات خلیلی: خطر کم آبی در ایران امری است که در اثر […]