اجرای طرح بین المللی ترسیب کربن در مهمانشهر ساوه و گل چشمه محلات استان مرکزی
استان همدان

اجرای طرح بین المللی ترسیب کربن در مهمانشهر ساوه و گل چشمه محلات استان مرکزی

30 مرداد 1393
روزنامه عطریاس

عطریاس: مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی اجرای پروژه ترسیب کربن را یکی از راهکارهای موثر احیای منابع طبیعی در استان دانست و گفت: پروژه بین المللی ترسیب […]