پری برای پرواز
ایران

پری برای پرواز

26 فروردین 1396
Virtual editor

گروه ورزش -سینا علیدادی   امروزه یکی از معیارهای تشخیص کشورهای پیشرفته، میزان رشد صنایع هوانوردی آن ها است که مورد ارزیابی قرار می گیرد. به همین دلیل، توسعه صنایع […]